17.6.09

ಮಳೆ

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ
ಕಾಯುತಿದ್ದಳು
ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ
ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿಗೆ
ಬೆದರಿ
ಬೆವರಿದಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: